مقالات ترجمه شده رشته مهندسی منابع طبیعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی منابع طبیعی
ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله استفاده از محرک های ایمنی در آبزی پروری لارو ماهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از محرک های ایمنی در آبزی پروری لارو ماهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله پیش بینی رفتار آتش سوزی با هوش مصنوعی در جنگل کاج سیاه نازک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی رفتار آتش سوزی با هوش مصنوعی در جنگل کاج سیاه نازک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023.6
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله سنتر پارک بریتانیا: توسعه مربوط به اوقات فراغت - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله سنتر پارک بریتانیا: توسعه مربوط به اوقات فراغت - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نقش تنوع زیست فرهنگی در معیشت مهاجران و افراد بومی اطراف کوهستان کامرون

ترجمه مقاله نقش تنوع زیست فرهنگی در معیشت مهاجران و افراد بومی اطراف کوهستان کامرون

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله آژانس و اقدام مشترک در برنامه ریزی فضایی دریای بالتیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آژانس و اقدام مشترک در برنامه ریزی فضایی دریای بالتیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران

ترجمه مقاله ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله روشی برای ارزیابی حساسیت روانگرایی در دامنه های شنی کم عمق - نشریه ASCE

ترجمه مقاله روشی برای ارزیابی حساسیت روانگرایی در دامنه های شنی کم عمق - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله آنالیز الگوی فضایی برای نظارت بر پارک های ملی

ترجمه مقاله آنالیز الگوی فضایی برای نظارت بر پارک های ملی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله آبزی پروری و امنیت غذایی در عراق

ترجمه مقاله آبزی پروری و امنیت غذایی در عراق

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23