مقالات ترجمه شده رشته طراحی سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان
ترجمه مقاله تست های دینامومتر کفشک های ترمز تحت شرایط تر برای قطارهای سرعت بالا

ترجمه مقاله تست های دینامومتر کفشک های ترمز تحت شرایط تر برای قطارهای سرعت بالا

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کنترل قدرتمند سیستم تعلیق فعال الکترومغناطیسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل قدرتمند سیستم تعلیق فعال الکترومغناطیسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله کنترل∞H هشت درجه آزادی سیستم تعلیق فعال خودرو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل∞H هشت درجه آزادی سیستم تعلیق فعال خودرو - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله سیستم تعلیق الکترومغناطیسی برای وسایل نقلیه مسافری - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله سیستم تعلیق الکترومغناطیسی برای وسایل نقلیه مسافری - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله کنترل ترکیبی در سرعت طولی و کشش وسایل نقلیه - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل ترکیبی در سرعت طولی و کشش وسایل نقلیه - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله راه حل کنترل حذف تلاطم ترکیبی موتورهای بنزینی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله راه حل کنترل حذف تلاطم ترکیبی موتورهای بنزینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله کنترلر فازی تطبیقی برای کنترل کشش ترکیبی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترلر فازی تطبیقی برای کنترل کشش ترکیبی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله سیستم پیشگیری ROLL-OVER برای خودروهای تجاری - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله سیستم پیشگیری ROLL-OVER برای خودروهای تجاری - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله استراتژی کنترل تعلیق فعال با پارامتر سیستم هیدرولیک - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله استراتژی کنترل تعلیق فعال با پارامتر سیستم هیدرولیک - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12