مقالات ترجمه شده رشته پژوهشگری اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پژوهشگری اجتماعی
ترجمه مقاله وام دانشجویی در روانشناسی - APA

ترجمه مقاله وام دانشجویی در روانشناسی - APA

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله کاربرد نظریه مجموعه‌ فازی در ارزیابی عملکرد دانشجویان

ترجمه مقاله کاربرد نظریه مجموعه‌ فازی در ارزیابی عملکرد دانشجویان

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ارتباط دادن ارتجاع به رهبری خوب

ترجمه مقاله ارتباط دادن ارتجاع به رهبری خوب

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله نظریه‌ نفوذ اجتماعی

ترجمه مقاله نظریه‌ نفوذ اجتماعی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله استفاده از تحقیق کیفی در مطالعات حسابداری و مدیریت - نشریه Globalilluminators

ترجمه مقاله استفاده از تحقیق کیفی در مطالعات حسابداری و مدیریت - نشریه Globalilluminators

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله روابط بین سن زنان و جذابیت شخصیت تیره سه گانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روابط بین سن زنان و جذابیت شخصیت تیره سه گانه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تفاوت های جنسیتی در استراتژی های انتخاب همسر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفاوت های جنسیتی در استراتژی های انتخاب همسر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله شخصیت و انگیزه های مرتبط با استفاده از فیسبوک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شخصیت و انگیزه های مرتبط با استفاده از فیسبوک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله علت استفاده مردم از فیسبوک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله علت استفاده مردم از فیسبوک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله انگیزه دانشجویان ایرانی از استفاده از فیسبوک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انگیزه دانشجویان ایرانی از استفاده از فیسبوک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله رابطه بین دیدگاه منفی مرتبط با HIV/AIDS و باورهای مرتبط با HIV - نشریه وایلی

ترجمه مقاله رابطه بین دیدگاه منفی مرتبط با HIV/AIDS و باورهای مرتبط با HIV - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله رسانه های جدید و دموکراسی جنبش شبکه سازی مدنی - نشریه Sage

ترجمه مقاله رسانه های جدید و دموکراسی جنبش شبکه سازی مدنی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله بازنمایی سالمندان در تبلیغات بازرگانی - نشریه Sage

ترجمه مقاله بازنمایی سالمندان در تبلیغات بازرگانی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مصونیت قانونی برای زندگی مشترک در لهستان

ترجمه مقاله مصونیت قانونی برای زندگی مشترک در لهستان

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر رسانه ها بر نابرابری جنسیتی در ورزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر رسانه ها بر نابرابری جنسیتی در ورزش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14