ترجمه مقاله بررسی دانش و عملکرد دانش آموزان نسبت به فناوری اطلاعات در اوقات فراغت آنان

ترجمه مقاله بررسی دانش و عملکرد دانش آموزان نسبت به فناوری اطلاعات در اوقات فراغت آنان
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی دانش، نگرش، عملکرد دانش آموزان نسبت به فناوری اطلاعات و موانع استفاده از آن در اوقات فراغت آنان
عنوان انگلیسی
An Investigation of Knowledge, Attitudes and Students’ Performance in Relation to IT and Barriers to Use it in their Free-Time.
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5516
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اجتماعی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
پژوهشگری اجتماعی و مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه
خوزستان، هندیجان، دانشگاه پیام نور
کلمات کلیدی
دانش اموزان ،فناوری اطلاعات،اوقات فراغت
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
عوامل موثر استفاده از IT در جهان
نرخ مکالمات تلفنی محلی
رقابت در بازار ISP
پایایی و اعتبار ازمون
نتایج
بحث
نتیجه گیری
•پیشنهادهای کاربردی
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Introduction: Today, knowledge and information technology assists people to pass their freetime. this study aimed to investigate knowledge, attitude, performance and the barriers of using IT in high school female students’ free time in Tehran, 1383.

Methodology: The research method is descriptive-survey where a self-made questionnaire was used. In this research cluster and stratified sampling method was applied using Morgan table that 300 sample students were selected out of 124000, through the table.

Results: The results showed that the majority of students “84.2%” were less familiar with IT. Most of them had a positive attitude to the technology. The relation between their knowledge level and the way of IT usage was negative (R=-/169) and as well as the relation between knowledge level and the level of their IT usage was positive (R=/23). Most of them considered lack of motivation, technology limitation and high costs of IT as a barrier of using IT.

Conclusion: It seems that the majority of samples had a low knowledge to use IT and considered its high costs and technology limitations and lack of motivation effective, in low using of this technology.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقدمه: امروزه دانش و فناوری اطلاعات به مدد پرکردن اوقات فراغت انسان آمده اند و این پژوهش با هدف بررسی دانش ،نگرش ، عملکرد و موانع استفاده از فناوری اطلاعات در اوقات فراغت دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران84-1383 انجام گرفت.
روش کار.روش تحقیق پیمایشی-توصیفی است که در آن از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت خوشه ای و طبقه ای و با استفاده از جدول مورگان می باشد که با استفاده از این جدول از124000دانش اموز00 3نمونه انتخاب شده است.
نتایج: نشاندهنده آن است که اکثریت دانش اموزان"84.2درصد" اشنایی کمی نسبت به فناوری اطلاعات داشتند.اکثریت انان نگرش مثبتی نسبت به این فناوری از خود نشان داده اند.رابطه بین میزان دانش و نوع استفاده انان از فناوری اطلاعات منفی بوده است 169/-R= )و همچنین رابطه بین میزان دانش و میزان اسنتفاده انان از فناوری اطلاعات مثبت "23/"R=)بوده است.اکثریت انان عدم انگیزه،محدودیت های تکنولوژی و هزینه های بالای فناوری اطلاعات را مانعی در استفاده از فناوری اطلاعات می دانستند.
نتیجه گیری:به نظر می رسد اکثریت نمونه شناختشان در استفاده از فناوری پایین بوده و هزینه های بالای ان و محدودیت های تکنولوژیکی و عدم انگیزه را در کم استفاده کردن از این فناوری را موثر می دانستند.

بدون دیدگاه