مقالات ترجمه شده رشته پژوهشگری اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پژوهشگری اجتماعی
ترجمه مقاله گردشگری عدالت سلامت: تباهی چشم انداز عدالت - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله گردشگری عدالت سلامت: تباهی چشم انداز عدالت - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله هنجارهای اجتماعی و کار کودکان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله هنجارهای اجتماعی و کار کودکان - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله عوامل روانی اجتماعی مربوط به افسردگی اضطرابی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل روانی اجتماعی مربوط به افسردگی اضطرابی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله رابطه بین خشونت خانگی علیه زنان و ریسک خودکشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین خشونت خانگی علیه زنان و ریسک خودکشی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تهدید اجتماعی و تنوع فرهنگی در قدرت هنجارهای اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تهدید اجتماعی و تنوع فرهنگی در قدرت هنجارهای اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله معتادان بزهکار: ذهنیت و نظارت اجتماعی با بازپروری توانمندی - نشریه Sage

ترجمه مقاله معتادان بزهکار: ذهنیت و نظارت اجتماعی با بازپروری توانمندی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله نسبی گرایی فرهنگی در مواجهه با توسعه اقتصادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نسبی گرایی فرهنگی در مواجهه با توسعه اقتصادی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده - نشریه Sage

ترجمه مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اخلاق در پژوهش های کیفی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله اخلاق در پژوهش های کیفی - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تعدد فرهنگی در ارتباطات مردم آسیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعدد فرهنگی در ارتباطات مردم آسیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تحقیقات نظریه داده بنیاد - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحقیقات نظریه داده بنیاد - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1990
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تجربه‌ مربیان مهدکودک از گزارش کودک آزاری در تایوان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجربه‌ مربیان مهدکودک از گزارش کودک آزاری در تایوان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله شبکه های اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبکه های اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله چهار شیوه افزودن کنشگران و حاکمیت به مطالعات پس نگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چهار شیوه افزودن کنشگران و حاکمیت به مطالعات پس نگری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22