تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته پژوهشگری اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پژوهشگری اجتماعی

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 37
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 22,800 تومان
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 34
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 21