مقالات ترجمه شده رشته گیاهان دارویی

لیست مقالات ترجمه شده رشته گیاهان دارویی
ترجمه مقاله سمیت خوراکی حاد ناشی از عوامل غنی از ترکیبات فنولی

ترجمه مقاله سمیت خوراکی حاد ناشی از عوامل غنی از ترکیبات فنولی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بارکدینگ DNA ماده گیاه دارویی برای شناسایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بارکدینگ DNA ماده گیاه دارویی برای شناسایی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ترکیبات فنلی به دست آمده از بومادران هزاربرگ و بیوفیزیک آنها

ترجمه مقاله ترکیبات فنلی به دست آمده از بومادران هزاربرگ و بیوفیزیک آنها

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله جلبک به عنوان دارویی برای آینده

ترجمه مقاله جلبک به عنوان دارویی برای آینده

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله اثر رنگ فلس پیاز روی ظرفیت های آنتی اکسیدانی پیازها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر رنگ فلس پیاز روی ظرفیت های آنتی اکسیدانی پیازها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله گیاهان دارویی در برابر ویروس هپاتیت C - نشریه Wjg

ترجمه مقاله گیاهان دارویی در برابر ویروس هپاتیت C - نشریه Wjg

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله کشت بافت و تکثیر یک گیاه درمنه دشتی ضد مالاریا

ترجمه مقاله کشت بافت و تکثیر یک گیاه درمنه دشتی ضد مالاریا

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله اثرات عناصر خاکی کمیاب بر رشد و سوخت و ساز گیاهان دارویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات عناصر خاکی کمیاب بر رشد و سوخت و ساز گیاهان دارویی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله فعالیت ضدمیکروبی ادویه جات مورد استفاده در صنعت گوشت

ترجمه مقاله فعالیت ضدمیکروبی ادویه جات مورد استفاده در صنعت گوشت

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مروری بر مقالات مربوط به زردچوبه و کورکومین

ترجمه مقاله مروری بر مقالات مربوط به زردچوبه و کورکومین

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله خصوصیات ضدمیکروبی فلفلهای چیلی

ترجمه مقاله خصوصیات ضدمیکروبی فلفلهای چیلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله فعالیت ضدباکتری گونه های زردچوبه در مقابل سویه های مختلف باکتری

ترجمه مقاله فعالیت ضدباکتری گونه های زردچوبه در مقابل سویه های مختلف باکتری

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله کاربرد محصولات زردچوبه به عنوان جایگزین در مدیریت آفت جهت تولید محصول

ترجمه مقاله کاربرد محصولات زردچوبه به عنوان جایگزین در مدیریت آفت جهت تولید محصول

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14