تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 45
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 28