مقالات ترجمه شده رشته معماری سازمانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری سازمانی
ترجمه مقاله مروری بر ابعاد مفهوم فرهنگ امنیت اطلاعات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر ابعاد مفهوم فرهنگ امنیت اطلاعات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله طراحی مجدد مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی مجدد مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله طراحی معماری سازمانی با متد توسعه معماری TOGAF - نشریه IOP

ترجمه مقاله طراحی معماری سازمانی با متد توسعه معماری TOGAF - نشریه IOP

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مقایسه چارچوب معماری سازمانی

ترجمه مقاله مقایسه چارچوب معماری سازمانی

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مدل کنترل امنیت در ایجاد سیستم های ERP

ترجمه مقاله مدل کنترل امنیت در ایجاد سیستم های ERP

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله رویکردی جدید برای توسعه مشترک معماری سازمانی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله رویکردی جدید برای توسعه مشترک معماری سازمانی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تحلیل ضعف اعتبارسنجی داده ها از نظر CRM اجتماعی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل ضعف اعتبارسنجی داده ها از نظر CRM اجتماعی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بلاک چین های دانش: کاربرد تکنولوژی های بلاک چین در مدلسازی سازمانی

ترجمه مقاله بلاک چین های دانش: کاربرد تکنولوژی های بلاک چین در مدلسازی سازمانی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله راه حل توسعه معماری منابع انسانی مبتنی بر صلاحیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله راه حل توسعه معماری منابع انسانی مبتنی بر صلاحیت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بررسی مدلهای اعتماد برای سیستم های اطلاعات سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی مدلهای اعتماد برای سیستم های اطلاعات سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پژوهش همراستایی کسب و کار - IT از طریق ITIL

ترجمه مقاله پژوهش همراستایی کسب و کار - IT از طریق ITIL

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله بهبود پردازش داده های موازی مبتنی بر گراف وظایف - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله بهبود پردازش داده های موازی مبتنی بر گراف وظایف - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10