مقالات ترجمه شده رشته مدیریت مالی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت مالی
ترجمه مقاله گزارشگری غیرمالی شرکت ها و لزوم تایید آن توسط حسابرسان در اوکراین

ترجمه مقاله گزارشگری غیرمالی شرکت ها و لزوم تایید آن توسط حسابرسان در اوکراین

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله متنوع سازی بین المللی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله متنوع سازی بین المللی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله رقابت بازار محصول و هزینه سرمایه سهام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رقابت بازار محصول و هزینه سرمایه سهام - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله گزینه های سهام و معاملات پیش فرض اعتبار در مدیریت ریسک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گزینه های سهام و معاملات پیش فرض اعتبار در مدیریت ریسک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 46
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله اثر ارزش گذاری سهام بر مدیریت شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ارزش گذاری سهام بر مدیریت شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ارزیابی مشارکت زودهنگام سهامداران به عنوان فرایندی برای نوآوری

ترجمه مقاله ارزیابی مشارکت زودهنگام سهامداران به عنوان فرایندی برای نوآوری

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله یک تحلیل انتقادی از کلاهبرداری بانک ملی پنجاب و پیامدهای آن

ترجمه مقاله یک تحلیل انتقادی از کلاهبرداری بانک ملی پنجاب و پیامدهای آن

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و توانایی مدیریتی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و توانایی مدیریتی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله آیا مدیریت سود به نرخ تخفیف حساس است؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آیا مدیریت سود به نرخ تخفیف حساس است؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تاثیر ساختار مالکیت و سود سهام بر عملکرد شرکت و ریسک شرکت - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تاثیر ساختار مالکیت و سود سهام بر عملکرد شرکت و ریسک شرکت - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله عوامل موثر بر سطح اعتماد در بانکداری تلفن همراه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله عوامل موثر بر سطح اعتماد در بانکداری تلفن همراه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اجتناب از مالیات ، توانایی مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اجتناب از مالیات ، توانایی مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان تعیین کننده اعتبار شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان تعیین کننده اعتبار شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21