مقالات ترجمه شده رشته مدیریت مالی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت مالی
دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

  • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان - مجله امرالد

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمانی بانکهای اندونزی

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمانی بانکهای اندونزی

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام - مجله Sage

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 43
صفحات فارسی: 33
دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 50