مقالات ترجمه شده رشته مدیریت صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت صنعتی
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 52
ترجمه مقاله برآورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت دانشگاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت دانشگاهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 57
ترجمه مقاله تاثیر ساختار سرمایه و نوآوری بر عملکرد شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر ساختار سرمایه و نوآوری بر عملکرد شرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) جهت تیم سازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) جهت تیم سازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله پیوند و ارتباط جهت گیری کارآفرینی با موفقیت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیوند و ارتباط جهت گیری کارآفرینی با موفقیت پروژه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله درک مدیریت ارشد از شایستگی مدیریت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درک مدیریت ارشد از شایستگی مدیریت پروژه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله استراتژی، تعلیم، و عملکرد مناسب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استراتژی، تعلیم، و عملکرد مناسب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله تاخیرهای 4P در مدیریت پروژه - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تاخیرهای 4P در مدیریت پروژه - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مدل فرآیند کرت لوین برای تغییرات سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل فرآیند کرت لوین برای تغییرات سازمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15