مقالات ترجمه شده رشته مدیریت صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت صنعتی
ترجمه مقاله مدل نظریه صف مورد استفاده برای حل مسئله صف در بانکها

ترجمه مقاله مدل نظریه صف مورد استفاده برای حل مسئله صف در بانکها

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تفاوت های فرهنگ ملی در مدیریت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفاوت های فرهنگ ملی در مدیریت پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کیفیت کارکنان، محیط نظارت و کنترل داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کیفیت کارکنان، محیط نظارت و کنترل داخلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله یک مدل یکپارچه از عوامل موثر بر انگیزه مدیران پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک مدل یکپارچه از عوامل موثر بر انگیزه مدیران پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله بوروکراتیزه شدن عملکرد مدیر پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بوروکراتیزه شدن عملکرد مدیر پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تاثیر روابط شبکه ای بر توسعه مقصد و نتایج کسب و کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر روابط شبکه ای بر توسعه مقصد و نتایج کسب و کار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مسیرهای توسعه مدیران پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسیرهای توسعه مدیران پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ارزیابی مشارکت زودهنگام سهامداران به عنوان فرایندی برای نوآوری

ترجمه مقاله ارزیابی مشارکت زودهنگام سهامداران به عنوان فرایندی برای نوآوری

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله تازگی محصول و عملکرد محصول در سرمایه گذاری های جدید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تازگی محصول و عملکرد محصول در سرمایه گذاری های جدید - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34