مقالات ترجمه شده رشته مدیریت تکنولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت تکنولوژی
ترجمه مقاله تاثیر حاکمیت شرکتی بر نوآوری مالی: مدل چارچوب مفهومی

ترجمه مقاله تاثیر حاکمیت شرکتی بر نوآوری مالی: مدل چارچوب مفهومی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نوآوری محصول در شرکت های کارآفرینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوآوری محصول در شرکت های کارآفرینی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله قابلیت اعتماد سرمایه‌ سازی تحقیق و توسعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت اعتماد سرمایه‌ سازی تحقیق و توسعه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی عملکرد تجاری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی عملکرد تجاری - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش برای شرکت های نوپا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله پروژه های به کارگیری صلاحیت تکنولوژیکی از طریق واسطه ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروژه های به کارگیری صلاحیت تکنولوژیکی از طریق واسطه ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 41