تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 20 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 22,800 تومان
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 27,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16