مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیار
ترجمه مقاله برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله پروتکل 5G-AKA مبتنی بر کلید متقارن پیشرفته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروتکل 5G-AKA مبتنی بر کلید متقارن پیشرفته - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بررسی جداسازی برش شبکه در شبکه های 5G - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی جداسازی برش شبکه در شبکه های 5G - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ادغام ماهواره و فناوری تکامل بلند مدت (LTE) برای بازیابی فاجعه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ادغام ماهواره و فناوری تکامل بلند مدت (LTE) برای بازیابی فاجعه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد مدیریت واگذاری در سلول‌های کوچک 5G - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد مدیریت واگذاری در سلول‌های کوچک 5G - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله روش تخمین منابع مبتنی بر کیفیت سرویس (QoS) در رایانش مرزی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله روش تخمین منابع مبتنی بر کیفیت سرویس (QoS) در رایانش مرزی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله بک هال سلول کوچک 5G: دیدگاه مدیریت منابع رادیویی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بک هال سلول کوچک 5G: دیدگاه مدیریت منابع رادیویی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22