مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاتالیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاتالیست
ترجمه مقاله مرور غیر فعال سازی متانول، ترکیب کاتالیست ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مرور غیر فعال سازی متانول، ترکیب کاتالیست ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله MOF مشتق شده از کامپوزیت کربن نانو متخلخل/ CU - نشریه الزویر

ترجمه مقاله MOF مشتق شده از کامپوزیت کربن نانو متخلخل/ CU - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله هیدرولیز سورفکتین روی کربن فعال شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هیدرولیز سورفکتین روی کربن فعال شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله کاهش الکتروشیمیایی CO2 در نانوفوم های مس - نشریه ACS

ترجمه مقاله کاهش الکتروشیمیایی CO2 در نانوفوم های مس - نشریه ACS

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کاربرد استخراج نقطه ابر برای جداسازی مقادیر کم یون سرب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد استخراج نقطه ابر برای جداسازی مقادیر کم یون سرب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله سنتز Cu-SAPO-34/Cordierite در آزمایشگاه برای حذف کاتالیزوری NOx - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سنتز Cu-SAPO-34/Cordierite در آزمایشگاه برای حذف کاتالیزوری NOx - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی مختصری از تصویربرداری طیف سنج جرمی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی مختصری از تصویربرداری طیف سنج جرمی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ارتقای اولفینی تحت محیط متان بر کاتالیست Ag-Ga/ZSM-5 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتقای اولفینی تحت محیط متان بر کاتالیست Ag-Ga/ZSM-5 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25