مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاتالیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاتالیست
ترجمه مقاله مدولاسیون (تنظیم) حرارتی حرکت نانوموتورها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدولاسیون (تنظیم) حرارتی حرکت نانوموتورها - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی آلودگی PAH در محصولات غذایی و مخاطرات سلامتی آن ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی آلودگی PAH در محصولات غذایی و مخاطرات سلامتی آن ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تکنیک های کارآمد برای حذف فلزات سنگین سمی از محیط آبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تکنیک های کارآمد برای حذف فلزات سنگین سمی از محیط آبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 46
ترجمه مقاله آنالیز هزینه های انرژی برای تصفیه کاتالیستی غشای ازن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز هزینه های انرژی برای تصفیه کاتالیستی غشای ازن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله آنالیز LC هگزا فلورو فسفات روی یک برج یکپارچه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله آنالیز LC هگزا فلورو فسفات روی یک برج یکپارچه - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نقش آنزیم های میکروبی در اصلاح زیستی آلاینده - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله نقش آنزیم های میکروبی در اصلاح زیستی آلاینده - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله واکنش یکجای چند مؤلفه ای آلدئید، هیدروکسیلامین و آزید سدیم

ترجمه مقاله واکنش یکجای چند مؤلفه ای آلدئید، هیدروکسیلامین و آزید سدیم

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تاثیر نانوذرات سیلیکای مزوپور مغناطیسی اصلاح شده بر ضدعفونی آب

ترجمه مقاله تاثیر نانوذرات سیلیکای مزوپور مغناطیسی اصلاح شده بر ضدعفونی آب

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مواد خود ترمیمی مبتنی بر پلی دی متیل سیلوگزان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مواد خود ترمیمی مبتنی بر پلی دی متیل سیلوگزان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9