تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کاربرد استخراج نقطه ابر برای جداسازی مقادیر کم یون سرب – نشریه الزویر

عنوان فارسی: کاربرد استخراج نقطه ابر برای جداسازی مقادیر کم یون سرب در نمونه های بیولوژیکی و زیست محیطی قبل از تعیین مقدار توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله
عنوان انگلیسی: Applicability of cloud point extraction for the separation trace amount of lead ion in environmental and biological samples prior to determination by flame atomic absorption spectrometry
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 3.620 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 43 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 0.605 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 1878-5352
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q2 در سال 2018 کد محصول : 9748
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.04Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی، شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست، شیمی کاربردی
مجله: مجله عربی مربوط به شیمی - Arabian Journal of Chemistry
دانشگاه: گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، بم، ایران
کلمات کلیدی: استخراج نقطه ابری، پیش تغلیظ، تعیین مقدار سرب
کلمات کلیدی انگلیسی: Cloud point extraction - Preconcentration - Lead determination
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2011.07.003
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 مقدمه

2 آزمایش

2.1 ابزار

2.2 حلال ها و واکنش گرها

3.2 روش مربوط به استخراج نقطه ابری

4.2 آماده سازی نمونه

3 نتایج و بحث

3.1 اثر تغلیظ PAN روی کشف یون Pb(II)

3.2 اثر pH

3.3 اثر دما و زمان دوره اینکوباسیون

3.4 اثر تغلیظ Triton X-114

5.3 اثر غلظت NaCl

6.3 اثر یون های خارجی

7.3 محدودیت های کالیبراسیون، دقت و آشکارسازی

8.3 دقت روش

9.3 تحلیل نمونه های واقعی

10.3 مقایسه روش پیشنهادی با دیگر روش های گزارش شده

4 نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A sensitive cloud point extraction procedure(CPE) for the preconcentration of trace lead prior to its determination by flame atomic absorption spectrometry (FAAS) has been developed. The CPE method is based on the complex of Pb(II) ion with 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN), and then entrapped in the non-ionic surfactant Triton X-114. The main factors affecting CPE efficiency, such as pH of sample solution, concentration of PAN and Triton X-114, equilibration temperature and time, were investigated in detail. A preconcentration factor of 30 was obtained for the preconcentration of Pb(II) ion with 15.0 mL solution. Under the optimal conditions, the calibration curve was linear in the range of 7.5 ng mL−1–3.5 μg mL−1 of lead with R2 = 0.9998 (n = 10). Detection limit based on three times the standard deviation of the blank (3Sb) was 5.27 ng mL−1. Eight replicate determinations of 1.0 μg mL−1 lead gave a mean absorbance of 0.275 with a relative standard deviation of 1.6%. The high efficiency of cloud point extraction to carry out the determination of analytes in complex matrices was demonstrated. The proposed method has been applied for determination of trace amounts of lead in biological and water samples with satisfactory results.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یک روش استخراج نقطه ابری (CPE) حساس برای پیش تغلیظ سرب کم مقدار قبل از تعیین آن توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله (FAAS) معرفی شد. روش CPE مبتنی بر ترکیب یون Pb(II) با 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN) است و سپس در سورفاکتانت غیریونی Triton X-114 به دام می افتد. عوامل مهم تأثیرگذار بر بازده CPE، نظیر pH محلول نمونه، تغلیظ PAN و Triton X-114، دما و زمان تعادل به تفصیل بررسی شدند. یک عامل پیش تغلیظ 30 برای پیش تغلیظ یون Pb(II) با 15.0 mL محلول به دست آمد. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در محدوده 7.5 ng mL-1 –3.5 lg mL-1 سرب با R2 = 0.9998 (n = 10) خطی بود. محدوده آشکارسازی بر اساس سه برابر محدوده خالی (3Sb) برابر با 5.27 ng mL-1 بود. هشت سری تعیین مقدار سرب 1.0 lg mL-1 یک جذب میانگین با یم انحراف معیار استاندارد 1.6% داد. بازده بالای استخراج نقطه ابری برای انجام تعیین مقدار آنالیت ها در ماتریس های ترکیب نشان داده شدند. روش پیشنهادی برای تعیین مقدار سرب در نمونه های آبی و بیولوژیکی با نتایج رضایت بخش به کار برده شد.