مقالات ترجمه شده رشته شیمی فیزیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی فیزیک
ترجمه مقاله TiO2 و ترکیبات آن به عنوان مواد نوید دهنده بیولوژیکی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله TiO2 و ترکیبات آن به عنوان مواد نوید دهنده بیولوژیکی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله الکترونگاتیوی از آووگادرو تا پائولینگ - نشریه ACS

ترجمه مقاله الکترونگاتیوی از آووگادرو تا پائولینگ - نشریه ACS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مطالعه تابعیت چگالی برهمکنش جاذبه لایه بسته - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مطالعه تابعیت چگالی برهمکنش جاذبه لایه بسته - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله طیف سنجی مادون قرمز میکروفوتوآکوستیک- نشریه الزویر

ترجمه مقاله طیف سنجی مادون قرمز میکروفوتوآکوستیک- نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله سنتز و رئولوژی فروسیال ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سنتز و رئولوژی فروسیال ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی ماهیت پیوندی کمپلکس های حفره سیگما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی ماهیت پیوندی کمپلکس های حفره سیگما - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله در خصوص خاصیت کووالانسی برهمکنشهای پیوندی گازهای نجیب - نشریه ACS

ترجمه مقاله در خصوص خاصیت کووالانسی برهمکنشهای پیوندی گازهای نجیب - نشریه ACS

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تشخیص گاز کلر با استفاده از حسگرهای EPM

ترجمه مقاله تشخیص گاز کلر با استفاده از حسگرهای EPM

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله رقابت و اثر متقابل بین برهمکنشهای حفره-سیگما و حفره-پای - نشریه ACS

ترجمه مقاله رقابت و اثر متقابل بین برهمکنشهای حفره-سیگما و حفره-پای - نشریه ACS

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15