ترجمه مقاله پیگیری مکانیسم مولکولی دکربونیلاسیون کتون های سیکلیک غیراشباع با تئوری تکامل پیوند - نشریه ACS

ترجمه مقاله پیگیری مکانیسم مولکولی دکربونیلاسیون کتون های سیکلیک غیراشباع با تئوری تکامل پیوند - نشریه ACS
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پیگیری مکانیسم مولکولی دکربونیلاسیون کتون های سیکلیک غیراشباع با استفاه از تئوری تکامل پیوند و آنالیز NCI
عنوان انگلیسی
Following the Molecular Mechanism of Decarbonylation of Unsaturated Cyclic Ketones Using Bonding Evolution Theory Coupled with NCI Analysis
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2017
نشریه
ACS
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9456
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی فیزیک و شیمی کاربردی
مجله
مجله شیمی فیزیکی A
دانشگاه
گروه شیمی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1021/acs.jpca.7b08503
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. جزئیات محاسباتی و زمینه نظری
3. نتایج و بحث
4. خلاصه و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The synergetic use of bonding evolution theory (BET) and noncovalent interaction (NCI) analysis allows to obtain new insight into the bond breaking/forming processes and electron redistribution along the reaction path to understand the molecular mechanism of a reaction and recognize regions of strong and weak electron pairing. This viewpoint has been considered for cheletropic extrusion of CO from unsaturated cyclic ketones cyclohepta-3,5-dien-1-one CHD, cyclopent−3-en-1-one CPE, and bicyclo[2.2.1]hept-2-en-7-one BCH by using hybrid functional MPWB1K in conjugation with aug-cc-pVTZ basis set. Decarbonylation of CHD, CPE, and BCH are nonpolar cyclo-elimination reactions that are characterized by the sequence of turning points (TPs) as CHD, 1−11-C[CC]C† C† FFFTSC† C† C† −0:HT + CO; CPE, 1−8-CC[C† C† F† ]- [FF][FF]FTS[C† C† ]−0:BD + CO; and BCH, 1−8-CC[C† C† ]F[FF]FTS[C† C† ]− 0:CD + CO. Breaking of C−C bond between the terminal carbon atoms of diene/ triene framework and carbon atom of CO fragment starts at a distance of ca. 1.9− 2.0 Å in the vicinity of the transition structure where the transition states are not reached yet. NCI analysis explains that the noncovalent interactions between two fragments appeared after the breaking of C−C bonds.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کاربرد سینرژیک تئوری تکامل پیوند (BET) و آنالیز برهم کنش غیرکووالانسی (CNI) این امکان را فراهم می کند که به دیدگاه جدیدی پیرامون فرآیند شکست یا تشکیل پیوند و توزیع مجدد الکترون در کنار مسیر واکنش دست یابیم. و بدین ترتیب مکانیسم مولکولی واکنش درک و مناطق قوی و ضعیف جفت شدگی الکترون شناسایی شود. این دیدگاه برای روزن رانی چله تروپی CO از کتون های سیکلیک غیراشباع سیکلوهپتا-3و5-دی ان-1-یک CHD، سیکلوپنت- 3- ان-1-یک CPE و بیسیکلو[2.2.1] هپت-2-ان-7-یک BCH با استفاده از MPWB1K هیبرید کارکردی در کنار مجموعۀ اساس aug-cc-pVTZ مد نظر قرار گرفته است. دکربونیلاسیون یا کربن زدایی CHD, CPE و BCH از جمله واکنش های حلقه گسلی غیرقطبی است که توالی نقطه چرخش ( TP) آن به صورت CHD, 1−11-C[CC]C†C†FFFTSC†C†C†−0:HT + CO; CPE, 1−8-CC[C†C†F†][FF][FF]FTS[C†C†]−0:BD + CO و BCH, 1−8-CC[C†C†]F[FF]FTS[C†C†]− 0:CD + CO می باشد. شکست پیوند C−C بین اتم های انتهایی کربن چهارپون دی ان/تری ان و اتم کربن تکۀ CO در فاصلۀ 1.9−2.0 Å در مجاورت ساختار انتقال که حالات انتقال هنوز دست نیافته است آغاز می شود. آنالیز NCI توضیح می دهد که پیوندهای غیرکوظرفیتیی بین دو قطعه پس از شکست پیوندهای C−C ظاهر می شوند.

بدون دیدگاه