تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پیگیری مکانیسم مولکولی دکربونیلاسیون کتون های سیکلیک غیراشباع با تئوری تکامل پیوند – نشریه ACS

عنوان فارسی: پیگیری مکانیسم مولکولی دکربونیلاسیون کتون های سیکلیک غیراشباع با استفاه از تئوری تکامل پیوند و آنالیز NCI
عنوان انگلیسی: Following the Molecular Mechanism of Decarbonylation of Unsaturated Cyclic Ketones Using Bonding Evolution Theory Coupled with NCI Analysis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2017 نشریه : ACS
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 9456 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.60Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی فیزیک و شیمی کاربردی
مجله: مجله شیمی فیزیکی A
دانشگاه: گروه شیمی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1021/acs.jpca.7b08503
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. جزئیات محاسباتی و زمینه نظری

3. نتایج و بحث

4. خلاصه و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The synergetic use of bonding evolution theory (BET) and noncovalent interaction (NCI) analysis allows to obtain new insight into the bond breaking/forming processes and electron redistribution along the reaction path to understand the molecular mechanism of a reaction and recognize regions of strong and weak electron pairing. This viewpoint has been considered for cheletropic extrusion of CO from unsaturated cyclic ketones cyclohepta-3,5-dien-1-one CHD, cyclopent−3-en-1-one CPE, and bicyclo[2.2.1]hept-2-en-7-one BCH by using hybrid functional MPWB1K in conjugation with aug-cc-pVTZ basis set. Decarbonylation of CHD, CPE, and BCH are nonpolar cyclo-elimination reactions that are characterized by the sequence of turning points (TPs) as CHD, 1−11-C[CC]C† C† FFFTSC† C† C† −0:HT + CO; CPE, 1−8-CC[C† C† F† ]- [FF][FF]FTS[C† C† ]−0:BD + CO; and BCH, 1−8-CC[C† C† ]F[FF]FTS[C† C† ]− 0:CD + CO. Breaking of C−C bond between the terminal carbon atoms of diene/ triene framework and carbon atom of CO fragment starts at a distance of ca. 1.9− 2.0 Å in the vicinity of the transition structure where the transition states are not reached yet. NCI analysis explains that the noncovalent interactions between two fragments appeared after the breaking of C−C bonds.

نمونه متن ترجمه

چکیده

کاربرد سینرژیک تئوری تکامل پیوند (BET) و آنالیز برهم کنش غیرکووالانسی (CNI) این امکان را فراهم می کند که به دیدگاه جدیدی پیرامون فرآیند شکست یا تشکیل پیوند و توزیع مجدد الکترون در کنار مسیر واکنش دست یابیم. و بدین ترتیب مکانیسم مولکولی واکنش درک و مناطق قوی و ضعیف جفت شدگی الکترون شناسایی شود. این دیدگاه برای روزن رانی چله تروپی CO از کتون های سیکلیک غیراشباع سیکلوهپتا-3و5-دی ان-1-یک CHD، سیکلوپنت- 3- ان-1-یک CPE و بیسیکلو[2.2.1] هپت-2-ان-7-یک BCH با استفاده از MPWB1K هیبرید کارکردی در کنار مجموعۀ اساس aug-cc-pVTZ مد نظر قرار گرفته است. دکربونیلاسیون یا کربن زدایی CHD, CPE و BCH از جمله واکنش های حلقه گسلی غیرقطبی است که توالی نقطه چرخش ( TP) آن به صورت CHD, 1−11-C[CC]C†C†FFFTSC†C†C†−0:HT + CO; CPE, 1−8-CC[C†C†F†][FF][FF]FTS[C†C†]−0:BD + CO و BCH, 1−8-CC[C†C†]F[FF]FTS[C†C†]− 0:CD + CO می باشد. شکست پیوند C−C بین اتم های انتهایی کربن چهارپون دی ان/تری ان و اتم کربن تکۀ CO در فاصلۀ 1.9−2.0 Å در مجاورت ساختار انتقال که حالات انتقال هنوز دست نیافته است آغاز می شود. آنالیز NCI توضیح می دهد که پیوندهای غیرکوظرفیتیی بین دو قطعه پس از شکست پیوندهای C−C ظاهر می شوند.