مقالات ترجمه شده رشته شیمی فیزیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی فیزیک
ترجمه مقاله معیاری جدید برای بررسی قدرت پیوند هیدروژنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معیاری جدید برای بررسی قدرت پیوند هیدروژنی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ماهیت پیوند هالوژنی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ماهیت پیوند هالوژنی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله پیوند کالکوژنی، پیوند غیرکووالانسی خواهر با پیوند هالوژنی - نشریه ACS

ترجمه مقاله پیوند کالکوژنی، پیوند غیرکووالانسی خواهر با پیوند هالوژنی - نشریه ACS

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله درجه حرارت بالای شیمیایی از HCl و Cl2 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درجه حرارت بالای شیمیایی از HCl و Cl2 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله ترمودینامیک آماری برهمکنش های آروماتیک - نشریه RSC

ترجمه مقاله ترمودینامیک آماری برهمکنش های آروماتیک - نشریه RSC

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله دینامیک شبکه ای و ساختار الکترونی در Cu2ZnSnSe4 نوع kesterite

ترجمه مقاله دینامیک شبکه ای و ساختار الکترونی در Cu2ZnSnSe4 نوع kesterite

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله رویکرد ترمودینامیک آماری به واکنش های سونو شیمیایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رویکرد ترمودینامیک آماری به واکنش های سونو شیمیایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18