ترجمه مقاله ترمودینامیک آماری برهمکنش های آروماتیک - نشریه RSC

ترجمه مقاله ترمودینامیک آماری برهمکنش های آروماتیک - نشریه RSC
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ترمودینامیک آماری برهمکنش های آروماتیک - آروماتیک در محلول آبی
عنوان انگلیسی
Statistical thermodynamics of aromatic–aromatic interactions in aqueous solution
صفحات مقاله فارسی
30
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2016
نشریه
RSC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7217
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی فیزیک و شیمی آلی
مجله
شیمی فیزیک فیزیک شیمی - Physical Chemistry Chemical Physics
دانشگاه
موسسه انرژی پیشرفته، دانشگاه کیوتو، Gokasho، ژاپن
فهرست مطالب
1. مقدمه
2 روش نظری
2.1 مدل
2.2 سه مسیر برای محاسبه برهمکنشهای تولوئن-تولوئن
2.3 تابع انرژی آزاد
2.4 محاسبه انرژی آزاد هیدراسیون، تفکیک و انرژی
2.5 محاسبه پتانسیل نیروی میانگین
2.6 قابلیت اطمینان از نتایج3D-RISM
3. نتایج و بحث
3.1 برهمکنش آروماتیک-آروماتیک در خلاء
3.2 برهمکنش آروماتیک-آروماتیک با واسطه آب: پتانسیل نیروی میانگین (PMF) در آب
3.3 اجزای داری انرژی و آنتروپیک PMF
3.4 مقادیر مینیمم جهانی اجزای داری انرژی و آنتروپیک PMF
3.5 منشاء فیزیکی رفتار اجزاء آنتروپیک PMF
3.6 دیگر مسیر انباشته وجه به وجه حلقه های آروماتیک
3.7 ارتباط برهمکنشهای درون مولکولی و بین مولکولی شامل حلقه های آروماتیک در فرآیندهای زیستی
۴. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
To elucidate the interactions between aromatic rings, which are believed to play essential roles in a variety of biological processes, we analyze the water-mediated interactions between toluene molecules along face-to-face stacked (FF) and point-to-face T-shaped (TS) paths using a statistical-mechanical theory of liquids combined with a molecular model for water. The theory enables us to decompose each interaction into physically insightful components, revealing detailed hydration effects. The dimers (i.e., molecules in contact with each other) formed in the FF and TS paths, which are referred to as ‘‘FF stacking’’ and ‘‘TS contact’’, respectively, share almost the same stability in vacuum. In water, however, the stability of the FF stacking increases whereas that of the TS contact decreases. By the energetic hydration effect, for the FF stacking, more than half of the London dispersion attractive interaction is cancelled out and the electrostatic repulsive interaction is significantly screened. Importantly, a large gain of water entropy occurs. For the TS contact, the London dispersion interaction is almost completely cancelled out and the electrostatic component of the water-mediated interaction becomes repulsive. It is accompanied by a water-entropy gain. The water-entropy effect is crucially important for the participation of aromatic side chains in the close packing of a protein as well as FF stacked arrangements of aromatic rings in the case of nucleotide base interactions. The term ‘‘p–p stacking’’ is inappropriate for the stacking in aqueous solution, because it sounds as if the London dispersion interaction was the only contributor to it as in vacuum.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
برای شفاف سازی برهمکنش های بین حلقه های آروماتیک، که تصور می شود نقش اساسی را در انواع فرآیندهای بیولوژیکی داشته باشد، ما برهمکنش های به واسطه آب بین مولکول های تولوئن را که در امتداد مسیرهای انباشته وجه به وجه (FF)  نقطه به وجه T شکل TS)) به وجود می آیند با استفاده از یک نظریه مکانیک آماری مایعات ترکیب شده با یک مدل مولکولی آب آنالیز نمودیم. این نظریه ما را قادر به تفکیک هر برهمکنش به اجزای فیزیکی روشنگر می کند واثرات هیدراسیون دقیق را آشکار می سازد. دیمرها (به عنوان مثال، مولکول ها در تماس با یکدیگر) در مسیرهای FF و TS، تشکیل شدند که به ترتیب تحت عنوان '' انباشتگی FF '' و '' تماس TS " اشاره می شوند، تقریبا همان پایداری را در خلاء به اشتراک می گذارند. با این حال، در آب پایداری انباشتگی FF  افزایش می یابد در حالی که تماس TS کاهش پیدا می کند. با اثر هیدراسیون داری انرژی، برای انباشتگی FF، بیش از نیمی از برهمکنشهای پراکندگی جاذبه لاندن لغو می شود و برهمکنش دافعه الکترواستاتیک به طور قابل توجهی به نمایش درمی آید. نکته مهم، افزایش زیادی در تفکیک آب رخ می دهد. برای تماس TS، برهمکنش پراکندگی لندن تقریبا به طور کامل لغو می شود و برهمکنش جزء الکتروستاتیک با واسطه آب دافعه می شوند. این با افزایش تفکیک آب همراه است. اثر آنتروپی آب برای مشارکت زنجیره های جانبی آروماتیک در بسته بندی نزدیک یک پروتئین به شدت مهم است، همچنین ترتیبات انباشتگی   FF حلقه های آروماتیک در مورد برهمکنشها با پایه نوکلئوتید اهمیت دارد. عبارت '' انباشتگی" π-π  برای انباشتگی در محلول آبی نامناسب است، زیرا به نظر می رسد که اگر در خلا باشد تنهادر برهمکنش پراکندگی لاندن سهم دارد.

بدون دیدگاه