ترجمه مقاله ماهیت شیمیایی پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی در دسته ای از ترکیبات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ماهیت شیمیایی پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی در دسته ای از ترکیبات - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ماهیت شیمیایی پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی در دسته ای از ترکیبات
عنوان انگلیسی
The chemical nature of very strong hydrogen bonds in some categories of compounds
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2006
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8431
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی آلی و شیمی فیزیک
مجله
مجله ساختار مولکولی - Journal of Molecular Structure
دانشگاه
گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، ایران
کلمات کلیدی
RAHB، (C) CAHB، (K) CAHB، طبیعت پیوند شیمیایی
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.جزئیات محاسبه
3.نتایج و بحث
3.1. پیوندهای هیدروژنی در بتا-دی کتون انولها
3.2.اثرات عدم استقرار الکترونی πدر ماهیت RAHB ها
3.3.ماهیت شیمیایی (±)CAHB ها (پیوندهای هیدروژنی باردار)
3.4.مرور اجمالی
4.نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In the current research, chemical nature of very strong hydrogen bonds in their three fundamental cases, resonance assisted hydrogen bond [RAHB], negative charge assisted hydrogen bond [(K)CAHB], and positive charge assisted hydrogen bond [(C)CAHB] is studied. The results are obtained at B3LYP/6-311CCG** and MP2/6-311CCG** level of theories. Attention is focused on topological parameters such as electron density, its Laplacian, kinetic energy density, potential energy density and energy density at the bond critical points (BCP) of O/H and O–H bonds from Bader’s atoms in molecules (AIM) theory. Charge transfer energies based on natural bond orbital (NBO) analysis are also considered. Our results show that these hydrogen bonds are partially electrostatic and partially covalent in nature, in which the covalent contribution increases as the stabilization energy of hydrogen bond increases. In addition, it is shown that, as the O–H–O angle in intramolecular hydrogen bonds approaches to 1808, the charge transfer energy from oxygen lone pairs to antibonding NBO of O–H increases. In the investigated systems, double minimum no barrier (DM/NB) potential energy surface (PES) is obtained for hydrogen transfer between the two oxygens. AIM analysis based on DFT calculation for the transition states (TSs) show that the hydrogen atom is connected to the oxygens with two almost identical covalent bonds with some contribution of electrostatic interaction, while MP2 calculation predict two covalent O–H bonds in some cases.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله، ماهیت شیمیایی پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی در سه حالت پایۀ آنها بررسی میگردد: که شامل پیوندهای هیدروژنی رزونانس پذیر[RAHB]، پیوندهای هیدروژنی با بار منفی [(-)CAHB] و پیوندهای هیدروژنی با بار مثبت [(+)CAHB] میباشد. نتایج در سطح تئوری B3LYP/6-311++G** و MP2/6-311++G** بدست آمدند. تاکید اصلی این مقاله برروی پارامترهای توپولوژیکی همچون دانسیته الکترونی، لاپلاسین دانسیته الکترونی، دانسیته انرژی جنبشی، دانسیته انرژی پتانسیل و دانسیته انرژی در نقاط بحرانی پیوند (BCP) در پیوندهای هیدروژنی و O…H و O – H با تکیه برتئوری اتمها در مولکول ارائه شده توسط"بیدر" (AIM) میباشد. انرژیهای انتقال بار که برمبنای آنالیز اربیتال پیوندی طبیعی (NBO) قرار دارند نیز در این پژوهش مورد مطالعه قرار میگیرند. نتایج بدست آمده نشان میدهند که پیوندهای هیدروژنی مذکور از نظر ماهیت، جزئی الکتروستاتیک و جزئی کووالانسی هستند و در آنها سهم پیوند کووالانسی با افزایش انرژی پایداری پیوند هیدروژنی ، افزایش می یابد. علاوه براین ما نشان داده ایم که زاویه پیوندی êO – H…O در پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی زمانیکه انتقال بار از جفت الکترونهای تنهای اتم اکسیژن به اربیتال NBOضد پیوندی O-H افزایش می یابد، به 180درجه نزدیک میشود. در سیستمهای مورد مطالعه در این پژوهش ، دوسطح مینیمم و پایه بدون سد انرژی (DM/NB) در سطح انرژی پتانسیل (PES) برای تبادل هیدروژن بین دو اتم اکسیژن مشاهده میشود. آنالیز AIM بر مبنای محاسبات DFT برای حالات گذار (TSs) نشان میدهد که اتم هیدروژن با پیوند کووالانسی و مقداری نیز سهم برهمکنش الکتروستاتیک بین دو اتم اکسیژن قرار میگیرد در حالیکه محاسبه به روش MP2 در این موارد تنها دو پیوند کووالانسی O-H پیش بینی میکند.