تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله سطوح انرژی پتانسیل تصحیح شده به روش متقابل از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه – نشریه AIP

عنوان فارسی: سطوح انرژی پتانسیل تصحیح شده به روش متقابل از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه. کاربرد برای کمپلکسهای هیدروژن پروکسید ... X (X= F⁻, Cl⁻, Br⁻, Li⁺ , Na⁺ )
عنوان انگلیسی: Basis set superposition error-counterpoise corrected potential energy surfaces. Application to hydrogen peroxide ...X(X=F-,Cl-, Br-,Li+,Na+…) complexes
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 1999 نشریه : AIP
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8846 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 895.50Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی فیزیک و شیمی کاربردی
مجله: مجله فیزیک شیمی - JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
دانشگاه: موسسه بیوتکنولوژی، دانشگاه Fuentenueva، دانشگاه گرانادا، اسپانیا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.PES تصحیح شده برای BSSE به روش متقابل

3.روشهای محاسباتی

4.نتایج و بحث

الف-پارامترهای ساختاری.

ب- انرژی برهمکنش و BSSE

ج- بررسی فرکانسهای ارتعاشی

5.نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Mo/ller–Plesset ~MP2! and Becke-3-Lee-Yang-Parr ~B3LYP! calculations have been used to compare the geometrical parameters, hydrogen-bonding properties, vibrational frequencies and relative energies for several X2 and X1 hydrogen peroxide complexes. The geometries and interaction energies were corrected for the basis set superposition error ~BSSE! in all the complexes ~1–5!, using the full counterpoise method, yielding small BSSE values for the 6-311 1G(3d f ,2p) basis set used. The interaction energies calculated ranged from medium to strong hydrogen-bonding systems ~1–3! and strong electrostatic interactions ~4 and 5!. The molecular interactions have been characterized using the atoms in molecules theory ~AIM!, and by the analysis of the vibrational frequencies. The minima on the BSSE-counterpoise corrected potential-energy surface ~PES! have been determined as described by S. Simo´n, M. Duran, and J. J. Dannenberg, and the results were compared with the uncorrected PES

نمونه متن ترجمه

چکیده

محاسبات مولر – پلست (MP2) و بکه-3-لی-یانگ-پار (B3LYP) ، به منظور مقایسه پارامترهای ساختاری ، ویژگیهای پیوند هیدروژنی، فرکانسهای ارتعاشی و انرژیهای نسبی چند کمپلکس پروکسید هیدروژن با X⁻ و X⁺ استفاده میشوند. ساختارها و انرژیهای برهمکنش تصحیح شده به جهت خطای برهم نهی مجموعه پایه (BSSE) در همه کمپلکسهای شماره 1 تا 5 با استفاده از روش تصحیح تمام متقابل، مقادیر BSSE کوچکی را با مجموعه پایه 6-311+G(3df,2p) نتیجه میدهند. انرژیهای برهمکنش که در رنج متوسط تا قوی قرار میگیرند برای سیستمهای پیوند هیدروژنی (سیستمهای 1تا 3یا سیستمهای آنیونی) و برهمکنشهای الکتروستاتیک قوی (برای سیستمهای 4 و 5 یا سیستمهای کاتیونی) بدست می آیند. برهمکنشهای مولکولی با استفاده از نظریه اتمها در مولکولها (AIM)، و آنالیز فرکانسهای ارتعاشی، شناسایی میشوند. نقاط مینیمم روی سطح انرژی پتانسیل (PES)، که از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه به روش متقابل تصحیح شده اند، همانطوری که "اس.سیمون" ، "ام.دوران" و "جی.جی.داننبرگ" آنها را توصیف کرده اند، تعیین میشوند و نتایج بدست آمده با نتایج PES (سطح انرژی پتانسیل) تصحیح نشده مقایسه میشوند.