مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی
ترجمه مقاله پلیمریزاسیون های حلقه باز شیمی گزین به صورت آلی کاتالیز شده - نشریه NATURE

ترجمه مقاله پلیمریزاسیون های حلقه باز شیمی گزین به صورت آلی کاتالیز شده - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در غشاهای زمینه مخلوط به منظور جداسازی CO2 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در غشاهای زمینه مخلوط به منظور جداسازی CO2 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 53
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود میکرو سنسور PH-ElecFET - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود میکرو سنسور PH-ElecFET - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله دهیدروژناسیون لیتیوم هیدرازینیدوبوران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دهیدروژناسیون لیتیوم هیدرازینیدوبوران - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله هیدروژن زدایی پروپان PtSnNa@SUZ-4 کاتالیز شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هیدروژن زدایی پروپان PtSnNa@SUZ-4 کاتالیز شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اکسوکربن ها و واکنش های آن ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اکسوکربن ها و واکنش های آن ها - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1970
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله هیدرولیز سورفکتین روی کربن فعال شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هیدرولیز سورفکتین روی کربن فعال شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور

ترجمه مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نانوکمپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربن - نشریه ACS

ترجمه مقاله نانوکمپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربن - نشریه ACS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35