مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی
ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی ماهیت پیوندی کمپلکس های حفره سیگما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی ماهیت پیوندی کمپلکس های حفره سیگما - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله شیمی 4-Hydroxy-2(1H)-quinolone - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شیمی 4-Hydroxy-2(1H)-quinolone - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تغییرات مورفولوژیکی میکرو و نانوکلسیم کربنات خالص - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تغییرات مورفولوژیکی میکرو و نانوکلسیم کربنات خالص - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مطالعه روشهای آغازین و نظریه اتمها در مولکولها AIM - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه روشهای آغازین و نظریه اتمها در مولکولها AIM - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی برهمکنشهای غیر پیوندی ضعیف C = S …CH2 - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مطالعات نظری بر روی برهمکنشهای غیر پیوندی ضعیف C = S …CH2 - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ماهیت برهمکنش های غیرپیوندی بین سلنیم و گوگرد دو ظرفیتی

ترجمه مقاله ماهیت برهمکنش های غیرپیوندی بین سلنیم و گوگرد دو ظرفیتی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله رنگدانه آب مصری میکرونیزه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رنگدانه آب مصری میکرونیزه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مطالعه DFT واکنش های درون مولکولی و میان مولکولی ان-آرین - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مطالعه DFT واکنش های درون مولکولی و میان مولکولی ان-آرین - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مکانیزم پیری سوخت های جامد کامپوزیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مکانیزم پیری سوخت های جامد کامپوزیت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله قیر نفتی در علم کلویید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قیر نفتی در علم کلویید - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله اصلاح شیمیایی قیر با استفاده از دی اکسید تیواوره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصلاح شیمیایی قیر با استفاده از دی اکسید تیواوره - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17