ترجمه مقاله اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری
عنوان انگلیسی
Effects of polymer additives on bituminous mixtures
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9135
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران، شیمی، مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، شیمی پلیمر، شیمی آلی، مهندسی مواد مرکب و پلیمریزاسیون
مجله
ساخت و ساز و مصالح ساختمانی - Construction and Building Materials
دانشگاه
گروه مهندسی عمران و محیط زیست، ایتالیا
کلمات کلیدی
مخلوطهای قیری، افزودنیهای پلیمری، ضریب دینامیکی
فهرست مطالب
نکات برجسته
چکیده
1. مقدمه
2. آزمایش
2.1 مواد اصلی

2.2. برنامه آزمایشی
3.نتایج و بررسی
3.1. مرحله 1: بررسیهای تطبیقی
3.2 مرحله 2: آزمونهای مکانیکی تقلیدی
4. خلاصه و نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The laboratory investigation described in this paper focuses on the effects of polymers as additives for bituminous mixtures. Three dosages (3%, 6% and 9% by weight of bitumen) of EVA and LDPE polymers were used. The investigation was divided into two main phases. The first one focused on a comparison between mixtures to which polymers were added and a modified bitumen-bound mixture. The comparison was performed by observing constructability, volumetric and mechanical performances (e.g. dynamic moduli). The second phase aimed at evaluating the effects of such polymers on the performance of the corresponding mixtures at in service temperatures by means of simulative tests concerning stiffness master curves, fatigue life and rut resistance. In the second phase, the modified bitumen-bound was not investigated. Both phases also include investigations on a standard bitumen-bound mixture. Results of the first phase revealed that polymers guarantee the same, if not better, performances than modified bitumen on the corresponding bituminous mixtures. Results of the second phase showed that polymers increase the mixtures’ performances at in-service temperatures. In particular, polymers reduce mixtures’ Stiffness at low temperatures, increase fatigue life at intermediate temperatures and reduce rutting deformations at high temperatures.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تحقیقات آزمایشگاهی شرح داه شده در این مقاله بر روی اثرات پلیمرها به عنوان افزودنی برای مخلوطهای قیری متمرکز هستند. سه مقدار (3%، 6% و 9% وزن قیر) پلیمرهای EVA و LDPE مورد استفاده قرار گرفتند. این پژوهش در دو مرحلهی اصلی تقسیمبندی شد. مرحلهی اول بر روی مقایسهی بین مخلوطهای که به آنها پلیمر افزوده شده بود و یک مخلوط وابسته به قیر اصلاحشده متمرکز بود. این مقایسه با مشاهدهی عملکردهای ساختپذیری، حجمی و مکانیکی (یعنی ضرائب دینامیکی) صورت پذیرفت. هدف مرحلهی دوم ارزیابی اثرات چنین پلیمرهایی بر روی عملکرد مخلوطهای متناظر در دماهای مورد استفاده با استفاده از آزمونهای شبیهسازی در مورد منحنیهای اصلی سختی، عمر خستگی و مقاومت شیار بود. در مرحلهی دوم مخلوطهای وابسته به قیر اصلاحشده مورد بررسی قرار نگرفتند. همچنین در هر دو مرحله تحقیقاتی در مورد مخلوط وابسته به قیر استاندارد صورت پذیرفت. نتایج نخستین مرحله آشکار ساخت که پلیمرها همان عملکرد یا عملکردی بهتر از قیر اصلاح شده را در مخلوطهای قیری متناظر از خود نشان خواهند داد. نتایج مرحلهی دوم نشان دادند که پلیمرها موجب افزایش عملکرد مخلوطها در دماهای مورد استفاده میگردند. به خصوص پلیمرها سختی مخلوطها را در دماهای پایین کاهش عمر خستگی را افزایش بخشیده و موجب کاهش تغییر شکلهای شیار در دماهای بالا میشوند.

بدون دیدگاه