مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی
دانلود ترجمه مقاله تئوری و کاربرد جوهر زدایی فلوتاسیون

دانلود ترجمه مقاله تئوری و کاربرد جوهر زدایی فلوتاسیون

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله اتوماسیون مانیتورینگ بر کیفیت آب

دانلود ترجمه مقاله اتوماسیون مانیتورینگ بر کیفیت آب

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
دانلود ترجمه مقاله پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک

دانلود ترجمه مقاله پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله سورافنیب در آماس سرطانی هپاتوسلولی پیشرفته

دانلود ترجمه مقاله سورافنیب در آماس سرطانی هپاتوسلولی پیشرفته

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله جایگزین های کارخانه های تصفیه آب شور

دانلود ترجمه مقاله جایگزین های کارخانه های تصفیه آب شور

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله سنتز آسان سورافنیب و مشتقات آن - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله سنتز آسان سورافنیب و مشتقات آن - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله فلوتاسیون کانی های مس از کانسنگ مس در مقیاس آزمایشی

دانلود ترجمه مقاله فلوتاسیون کانی های مس از کانسنگ مس در مقیاس آزمایشی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله کنترل فرایند اسید شویی فولاد با مدل شبکه عصبی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کنترل فرایند اسید شویی فولاد با مدل شبکه عصبی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله مایعات یونی در میکرو استخراج مایع پراکنده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مایعات یونی در میکرو استخراج مایع پراکنده - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 21