مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی آلی
ترجمه مقاله تولید میکروبی بیوسورفکتانت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تولید میکروبی بیوسورفکتانت ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله برهمکنشهای کالکوژن - نشریه وایلی

ترجمه مقاله برهمکنشهای کالکوژن - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله در خصوص خاصیت کووالانسی برهمکنشهای پیوندی گازهای نجیب - نشریه ACS

ترجمه مقاله در خصوص خاصیت کووالانسی برهمکنشهای پیوندی گازهای نجیب - نشریه ACS

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی آلودگی PAH در محصولات غذایی و مخاطرات سلامتی آن ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی آلودگی PAH در محصولات غذایی و مخاطرات سلامتی آن ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله ریز جلبک: یک منبع بالقوه از بیودیزل - نشریه Scirp

ترجمه مقاله ریز جلبک: یک منبع بالقوه از بیودیزل - نشریه Scirp

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بیودیزل از میکروجلبک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیودیزل از میکروجلبک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله معیاری جدید برای بررسی قدرت پیوند هیدروژنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معیاری جدید برای بررسی قدرت پیوند هیدروژنی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مطالعه مقایسه ای بر روی ماهیت و قدرت پیوندهای O-O، S-S ، Se-Se - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه مقایسه ای بر روی ماهیت و قدرت پیوندهای O-O، S-S ، Se-Se - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13