مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی
ترجمه مقاله تاثیر استرس شغلی بر حواس پرتی و رفتارهای پرخطر رانندگی

ترجمه مقاله تاثیر استرس شغلی بر حواس پرتی و رفتارهای پرخطر رانندگی

  • مبلغ: ۸۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله انضباط خشن والدین و قلدری مدرسه در میان نوجوانان چینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انضباط خشن والدین و قلدری مدرسه در میان نوجوانان چینی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۸۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اثرات طلاق بر کودکان بسیار خردسال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات طلاق بر کودکان بسیار خردسال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله اثر انگیزش شناختی- رفتاری بر مشارکت دانش آموزان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر انگیزش شناختی- رفتاری بر مشارکت دانش آموزان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اثر فرزندپروری بر شخصیت سازی نوجوانان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر فرزندپروری بر شخصیت سازی نوجوانان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله کاهش اثرات مخرب خودشیفتگی رهبری با مشاوره رهبر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش اثرات مخرب خودشیفتگی رهبری با مشاوره رهبر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26