مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مدیریت

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مدیریت
ترجمه مقاله اخلاق و حرفه ای بودن حسابداران مدیریت - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اخلاق و حرفه ای بودن حسابداران مدیریت - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله حسابداری  و پیامدهای اقتصادی کاهش دستمزد مدیران عامل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابداری و پیامدهای اقتصادی کاهش دستمزد مدیران عامل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله حسابداری شهروندی: نقش حسابدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابداری شهروندی: نقش حسابدار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مشارکت حسابداران مدیریت در تغییر فرآیند عملیاتی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مشارکت حسابداران مدیریت در تغییر فرآیند عملیاتی - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله چارچوب مفهومی برای تدریس و آموزش حسابداری مدیریت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب مفهومی برای تدریس و آموزش حسابداری مدیریت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله استفاده از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری - نشریه امرالد

ترجمه مقاله استفاده از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله تعامل میان عملکرد استراتژیک و حسابداری مدیریت - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تعامل میان عملکرد استراتژیک و حسابداری مدیریت - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 22