مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع

لیست مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع
ترجمه مقاله انتقال برق بی سیم با توجه به زاویه شیب سیم پیچ

ترجمه مقاله انتقال برق بی سیم با توجه به زاویه شیب سیم پیچ

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی تاثیر لامپ های فلورسنت فشرده در سیستمهای توزیع برق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی تاثیر لامپ های فلورسنت فشرده در سیستمهای توزیع برق - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کاهش مشکلات کیفیت برق در سیستم های تولید پراکنده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاهش مشکلات کیفیت برق در سیستم های تولید پراکنده - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله توزیع موازی: الگوی جدیدی از توزیع سیستم قدرت الکتریکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توزیع موازی: الگوی جدیدی از توزیع سیستم قدرت الکتریکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تاثیر تولید پراکنده بر روی حفاظت سیستم قدرت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر تولید پراکنده بر روی حفاظت سیستم قدرت - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کاربرد تکنولوژی های بهبود انعطاف شبکه هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاربرد تکنولوژی های بهبود انعطاف شبکه هوشمند - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15