مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع

لیست مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع
ترجمه مقاله رویکرد معادل-شبکه-اعتباری به ارزیابی اعتباری-سیستم-توزیعی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله رویکرد معادل-شبکه-اعتباری به ارزیابی اعتباری-سیستم-توزیعی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدولاسیون حامل محور با تزریق ولتاژ صفر برنامه ریزی شده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدولاسیون حامل محور با تزریق ولتاژ صفر برنامه ریزی شده - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بازبینی تخصیص بهینه تولید توزیعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازبینی تخصیص بهینه تولید توزیعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 50
ترجمه مقاله کاهش فرکانس خرابی های جابجاگری HVDC ناشی از هارمونیک ها - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاهش فرکانس خرابی های جابجاگری HVDC ناشی از هارمونیک ها - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تاخیرها در مدل های بازار برق - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاخیرها در مدل های بازار برق - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21