مقالات ترجمه شده رشته توسعه منابع انسانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته توسعه منابع انسانی

ترجمه مقاله بازگشت به مبانی نظریه پردازی منابع انسانی

ترجمه مقاله بازگشت به مبانی نظریه پردازی منابع انسانی

 • مبلغ: ۷۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تاثیر شیوه های منابع انسانی بر رشد فردی و سازمانی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر شیوه های منابع انسانی بر رشد فردی و سازمانی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن برای تحقیقات آینده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن برای تحقیقات آینده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله نظر کلی بر اهمیت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

ترجمه مقاله نظر کلی بر اهمیت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی (HRM) در سیستم مدیریت دانش سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی (HRM) در سیستم مدیریت دانش سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تحقیقی در جهت مطالعه و مقایسه عوامل موثر بر کارآمدی منابع انسانی

ترجمه مقاله تحقیقی در جهت مطالعه و مقایسه عوامل موثر بر کارآمدی منابع انسانی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله سرمایه گذاری Greenfield، M& A مرزی، و رشد اقتصادی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله سرمایه گذاری Greenfield، M& A مرزی، و رشد اقتصادی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تحلیل فرا ملی تاثیر تفاوت مهارت بر کیفیت شغل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل فرا ملی تاثیر تفاوت مهارت بر کیفیت شغل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مطالعه طولی در مورد آثار تعهد تیمی و سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه طولی در مورد آثار تعهد تیمی و سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی

ترجمه مقاله طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد - مجله امرالد

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راهبرد های مدیریت جهانی منابع انسانی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راهبرد های مدیریت جهانی منابع انسانی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله واسطه ها در مدیریت نوآوری در کارکنان دانش - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله واسطه ها در مدیریت نوآوری در کارکنان دانش - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله پیامدهای توسعه منابع انسانی - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله پیامدهای توسعه منابع انسانی - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8