مقالات ترجمه شده رشته توسعه منابع انسانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته توسعه منابع انسانی

دانلود ترجمه مقاله کنترل مرکزی و خودمختاری تابعه در مدیریت منابع انسانی - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله کنترل مرکزی و خودمختاری تابعه در مدیریت منابع انسانی - مجله Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله بررسی پیچیدگی مدیریت منابع انسانی

دانلود ترجمه مقاله بررسی پیچیدگی مدیریت منابع انسانی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) در سازمان های امروز - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) در سازمان های امروز - مجله امرالد

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه اقتصادی مدیریت منابع انسانی (HRM) - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه اقتصادی مدیریت منابع انسانی (HRM) - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله واکنش تحلیلگران مالی به طرح های اجراییERP - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله واکنش تحلیلگران مالی به طرح های اجراییERP - مجله SSRN

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 17