تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته طراحی سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12