مقالات ترجمه شده رشته کاربردهای ICT (مالتی مدیا)

لیست مقالات ترجمه شده رشته کاربردهای ICT (مالتی مدیا)
ترجمه مقاله نقش ضروری ارتباطات 6G با چشم انداز صنعت 4.0

ترجمه مقاله نقش ضروری ارتباطات 6G با چشم انداز صنعت 4.0

  • مبلغ: ۸۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله مدیریت یکپارچه هندآف در شبکه های Ad hoc سیار رادیویی شناختی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدیریت یکپارچه هندآف در شبکه های Ad hoc سیار رادیویی شناختی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله دستگاه هشدار و پیش بینی افتادن مبنی بر اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دستگاه هشدار و پیش بینی افتادن مبنی بر اینترنت اشیا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله هدایت هوشمند خانه توسط IoT (اینترنت اشیاء) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هدایت هوشمند خانه توسط IoT (اینترنت اشیاء) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پوشش، ماندگاری یا زمان پاسخ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پوشش، ماندگاری یا زمان پاسخ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مسیریابی V2V در VANET بر اساس مدل متحرک یکپارچه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسیریابی V2V در VANET بر اساس مدل متحرک یکپارچه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله خدمات فوریت های پزشکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خدمات فوریت های پزشکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 43
صفحات فارسی: 69