دانلود مقالات ترجمه شده مجله وایلی - Wiley

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله وایلی - Wiley به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله هنجارهای اجتماعی و کار کودکان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله هنجارهای اجتماعی و کار کودکان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کنترل کیفیت حسی: ارزیابی دانش و عملکرد کارکنان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله کنترل کیفیت حسی: ارزیابی دانش و عملکرد کارکنان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله رقابت در بازار محصول و کنترل تونل سهامداران - نشریه وایلی

ترجمه مقاله رقابت در بازار محصول و کنترل تونل سهامداران - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اثر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد تجاری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اثر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد تجاری - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله طرح حفاظت تطبیقی برای سیستم های پراکنده با DG - نشریه وایلی

ترجمه مقاله طرح حفاظت تطبیقی برای سیستم های پراکنده با DG - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله طرح های فاکتوریل کسری برای روانشناسی قانونی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله طرح های فاکتوریل کسری برای روانشناسی قانونی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18