دانلود مقالات ترجمه شده مجله وایلی - Wiley

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله وایلی - Wiley به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله جنبه های مولکولی دیابت: رسیستین، microRNA و اگزوزوم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله جنبه های مولکولی دیابت: رسیستین، microRNA و اگزوزوم - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و توانایی مدیریتی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و توانایی مدیریتی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اجتناب از مالیات ، توانایی مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اجتناب از مالیات ، توانایی مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تبخیر مایع یونی دی‌کاتیونی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تبخیر مایع یونی دی‌کاتیونی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله نامتجانس‌سازی ، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در بازارهای کوچک - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نامتجانس‌سازی ، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در بازارهای کوچک - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله پوست الکترونیکی الاستومری برای حس لامسه مصنوعی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله پوست الکترونیکی الاستومری برای حس لامسه مصنوعی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله پارادایم، روش شناسی و روش: تمامیت فکری مصرف کننده - نشریه وایلی

ترجمه مقاله پارادایم، روش شناسی و روش: تمامیت فکری مصرف کننده - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله عوامل روانی آسیب های ورزشی در میان بازیکنان جوان فوتبال - نشریه وایلی

ترجمه مقاله عوامل روانی آسیب های ورزشی در میان بازیکنان جوان فوتبال - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله توانایی و صمیمیت در موقعیت - نشریه وایلی

ترجمه مقاله توانایی و صمیمیت در موقعیت - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بیماری کرونا ویروس جدید (COVID-19) در بارداری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بیماری کرونا ویروس جدید (COVID-19) در بارداری - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مدیریت دولتی برای کلیه فصول؟ - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدیریت دولتی برای کلیه فصول؟ - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1991
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 22