دانلود مقالات ترجمه شده مجله وایلی - Wiley

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله وایلی - Wiley به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله درباره راه حل فرولیک برای مسئله بوسینسک - نشریه وایلی

ترجمه مقاله درباره راه حل فرولیک برای مسئله بوسینسک - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله چالش نظریه الگوریتمی اطلاع برای طراحی هوشمند - نشریه وایلی

ترجمه مقاله چالش نظریه الگوریتمی اطلاع برای طراحی هوشمند - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله نمک دی فنیل فناسیل سولفونیوم به عنوان آغازگر نوری دوتایی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نمک دی فنیل فناسیل سولفونیوم به عنوان آغازگر نوری دوتایی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله چشم انداز زمانی آینده شغلی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله چشم انداز زمانی آینده شغلی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 46
ترجمه مقاله ارزش در اطلاعات حسابداری بنیادی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ارزش در اطلاعات حسابداری بنیادی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله بررسی رشوه خواری از نظر فرهنگی در موریس - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بررسی رشوه خواری از نظر فرهنگی در موریس - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله برنامه ریزی پیش از جراحی برای رزکسیون تومور - نشریه وایلی

ترجمه مقاله برنامه ریزی پیش از جراحی برای رزکسیون تومور - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله کارایی اصلاحات ساختاری و اداری در جوامع دموکراتیک جدید - نشریه وایلی

ترجمه مقاله کارایی اصلاحات ساختاری و اداری در جوامع دموکراتیک جدید - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله سیاست عمومی تطبیقی: ریشه ها، مضامین، جهت گیری های جدید - نشریه وایلی

ترجمه مقاله سیاست عمومی تطبیقی: ریشه ها، مضامین، جهت گیری های جدید - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده گزارش حسابرسی تاخیر - نشریه وایلی

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده گزارش حسابرسی تاخیر - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 56
ترجمه مقاله خشونت در کلاس درس - نشریه وایلی

ترجمه مقاله خشونت در کلاس درس - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله رابطه بین شبکه های SME و عملکرد بین المللی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله رابطه بین شبکه های SME و عملکرد بین المللی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تحلیل حالت شکستگی بحرانی استخوان با استفاده از XFEM - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تحلیل حالت شکستگی بحرانی استخوان با استفاده از XFEM - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 26