دانلود رایگان مقالات انگلیسی حقوق

ترجمه مقاله سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله کسب و کار بین المللی و حقوق بشر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کسب و کار بین المللی و حقوق بشر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله درک اخلاق و قانون در آموزش پزشکی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله درک اخلاق و قانون در آموزش پزشکی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله طرح های فاکتوریل کسری برای روانشناسی قانونی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله طرح های فاکتوریل کسری برای روانشناسی قانونی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله آیا جرم پیشرفته، جرمی با هوش بالا است؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آیا جرم پیشرفته، جرمی با هوش بالا است؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله فضای مجازی: شاخه جدیدی از حقوق عمومی بین المللی؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فضای مجازی: شاخه جدیدی از حقوق عمومی بین المللی؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله علیه اخلاق زیستی

ترجمه مقاله علیه اخلاق زیستی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله قراردادهای ناقص، مالکیت مشترک و مشوق های سرمایه گذاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قراردادهای ناقص، مالکیت مشترک و مشوق های سرمایه گذاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 33
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله حسن نیت در قانون قراردادهای انگلستان

ترجمه مقاله حسن نیت در قانون قراردادهای انگلستان

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اثرات حقوق اسلامی بر شیوه های کسب و کار - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اثرات حقوق اسلامی بر شیوه های کسب و کار - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله قوانین اسلحه ایالتی و انتقال سلاح های جرم میان ایالت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قوانین اسلحه ایالتی و انتقال سلاح های جرم میان ایالت ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29