دانلود رایگان مقالات انگلیسی حسابداری

ترجمه مقاله مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله پولشویی از طریق مدیریت استراتژیک معاملات حسابداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پولشویی از طریق مدیریت استراتژیک معاملات حسابداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 49
ترجمه مقاله مدیریت سود، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود در بازارهای نوظهور - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مدیریت سود، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود در بازارهای نوظهور - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله قابلیت اعتماد سرمایه‌ سازی تحقیق و توسعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت اعتماد سرمایه‌ سازی تحقیق و توسعه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله نگرش ها نسبت به حسابداری و قصد تحصیل در رشته حسابداری - نشریه امرالد

ترجمه مقاله نگرش ها نسبت به حسابداری و قصد تحصیل در رشته حسابداری - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله جریان سرمایه تحت عدم قطعیت جهانی: شواهدی از ترکیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جریان سرمایه تحت عدم قطعیت جهانی: شواهدی از ترکیه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تاثیر اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله گزارشگری غیرمالی شرکت ها و لزوم تایید آن توسط حسابرسان در اوکراین

ترجمه مقاله گزارشگری غیرمالی شرکت ها و لزوم تایید آن توسط حسابرسان در اوکراین

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حسابرسی مستمر: ایجاد قابلیت حسابرسی خودکار - نشریه امرالد

ترجمه مقاله حسابرسی مستمر: ایجاد قابلیت حسابرسی خودکار - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله حسابداری و پیامدهای اقتصادی کاهش دستمزد مدیران عامل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابداری و پیامدهای اقتصادی کاهش دستمزد مدیران عامل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله اکوسیستم حسابرسی برای پشتیبانی از حسابداری و اطمینان - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اکوسیستم حسابرسی برای پشتیبانی از حسابداری و اطمینان - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20