مقالات ترجمه شده رشته مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
ترجمه مقاله آگاهی زیست محیطی عمومی نسبت به آلودگی آب از رشد شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آگاهی زیست محیطی عمومی نسبت به آلودگی آب از رشد شهری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بررسی فلزات سنگین در رواناب شهری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی فلزات سنگین در رواناب شهری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران - نشریه BMC

ترجمه مقاله برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله دیسک بیولوژیکی چرخان برای تکنولوژی مناسب تصفیه خانه فاضلاب

ترجمه مقاله دیسک بیولوژیکی چرخان برای تکنولوژی مناسب تصفیه خانه فاضلاب

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله حذف یون های+Zn2 و+Cd2 از پساب های صنعتی با نانو جاذب های مغناطیسی جدید

ترجمه مقاله حذف یون های+Zn2 و+Cd2 از پساب های صنعتی با نانو جاذب های مغناطیسی جدید

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی LID-BMP برای کنترل رواناب شهر - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی LID-BMP برای کنترل رواناب شهر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16