ترجمه مقاله ادغام کاربری اراضی و پوشش زمین موجود برای مدیریت خاک برداری و طرح ریزی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ادغام کاربری اراضی و پوشش زمین موجود برای مدیریت خاک برداری و طرح ریزی - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ادغام کاربری اراضی و پوشش زمین موجود برای مدیریت خاک برداری و طرح ریزی در ایتالیا
عنوان انگلیسی
Integration of land use and land cover inventories for landscape management and planning in Italy
صفحات مقاله فارسی
36
صفحات مقاله انگلیسی
20
سال انتشار
2016
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5813
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
منابع طبیعی گرایش محیط زیست و مهندسی محیط زیست
مجله
نظارت و ارزیابی محیط زیست - Environmental Monitoring and Assessment
دانشگاه
گروه علوم زیستی، دانشگاه مولیز، ایتالیا
کلمات کلیدی
طبقه بندی دوتایی،نقطه نمونه برداری،تخصیص طبقه بندی، باز بینی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
متدلوژی
منطقه مورد مطالعه
الگوی نمونه گیری IUTI.
طبقه بندی اراضی کاربردی و پوشش زمین
طبقه بندی اراضی کاربردی IUTI
طبقه بندی پوشش زمین ISPRA
تخمین
نتایج
براوردهای کاربری اراضی و پوشش زمین
تجزیه و تحلیل تغییر اراضی کاربری وپوشش اراضی
تغییرات کاربری اراضی
بحث نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

There are both semantic and technical differences between land use (LU) and land cover (LC) measurements. In cartographic approaches, these differences are often neglected, giving rise to a hybrid classification. The aim of this paper is to provide a better understanding and characterization of the two classification schemes using a comparison that allows maximization of the informative power of both. The analysis was carried out in the Molise region (Central Italy) using sample information from the Italian Land Use Inventory (IUTI). The sampling points were classified with a visual interpretation of aerial photographs for both LU and LC in order to estimate surfaces and assess the changes that occurred between 2000 and 2012. The results underscore the polarization of land use and land cover changes resulting from the following: (a) recolonization of natural surfaces, (b) strong dynamisms between the LC classes in the natural and semi-natural domain and (c) urban sprawl on the lower hills and plains. Most of the observed transitions are attributable to decreases in croplands, natural grasslands and pastures, owing to agricultural abandonment. The results demonstrate that a comparison between LU and LC estimates and their changes provides an understanding of the causes of misalignment between the two criteria. Such information may be useful for planning policies in both natural and semi-natural contexts as well as in urban areas.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هم از لحاظ معنایی و  هم از لحاظ فنی بین اندازه گیری های  کاربری اراضی و پوشش زمین تفاوت وجود دارد. در روش های وابسته به نقشه کشی، این تفاوت ها اغلب نادیده گرفته شده اند، که موجب یک طبقه بندی ترکیبی می شود .هدف از این مقاله ارائه درک درست و مشخصات بهتری ازهر دو الگو با استفاده از یک مقایسه است که حداکثر  توان اطلاعات مفید هر دو را نشان میدهد . تجزیه و تحلیل در منطقه مولیز (ایتالیا مرکزی) با استفاده از اطلاعات نمونه گیری حاصل از فهرست موجودی اراضی ایتالیایی انجام شد(IUTI).  .نقاط نمونه گیری با یک تفسیر بصری عکس های هوایی  برای هر دو LU و LC به منظور برآوردکردن  سطوح و ارزیابی تغییراتی که بین سالهای  2000 و 2012رخ داده است، طبقه بندی شدند. نتایج تأکید قطبش اراضی کاربردی و تغییرات پوشش اراضی ناشی از موارد زیر است : الف) جابجایی مجدد سطوح طبیعی، (ب) حرکات شدید و قوی بین طبقات LC را دردامنه طبیعی و نیمه طبیعی (ج) پراکندگی شهرنشینی درتپه ها و دشت های پایین تر.بسیاری از انتقالات مشاهده شده مربوط به کاهش در اراضی ،مراتع طبیعی و چرا گاه ها هستند،که این به علت متروک ماندن و عدم انجام کشاورزی است. نتایج نشان می دهد که مقایسه بین برآوردهای lc وlu  و تغیرات آنها ، درک درستی از علل انحراف بین دو معیار را ارائه میکند.چنین اطلاعاتی ممکن است برای سیاست های طرح ریزی در هر دو بافت طبیعی و نیمه طبیعی و هم چنین مناطق شهرنشین مفید باشد.