ترجمه مقاله حذف رنگ نساجی رآکتیو بلک 5 با جذب سطحی میکروسیلیس اصلاح شده - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله حذف رنگ نساجی رآکتیو بلک 5 با جذب سطحی میکروسیلیس اصلاح شده - نشریه تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حذف رنگ نساجی رآکتیو بلک 5 از محلول آبی با استفاده از جذب سطحی میکروسیلیس اصلاح شده-لاکاس (آنزیم)
عنوان انگلیسی
Removal of textile dye Reactive Black 5 from aqueous solution by adsorption on laccase-modified silica fume
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2014
نشریه
تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6591
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و مهندسی و علوم محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
آب و فاضلاب، آلودگی محیط زیست، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی، شیمی محیط زیست و شیمی پلیمر
مجله
نمک زدایی و تصفیه آب - Desalination and Water Treatment
دانشگاه
دانشگاه آتاتورک، دانشکده علوم زمین Oltu، گروه مهندسی زمین شناسی، ترکیه
کلمات کلیدی
پساب، میکروسیلیس اصلاح شده با آنزیم لاکاس، حذف رآکتیو بلک 5، مطالعات جذب سطحی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2.مواد و روش ها
2.1. رنگ نساجی رآکتیو بلک 5
2.2. ماده پسماند میکروسیلیس
2.3. خالص سازی آنزیم لاکاس
2.4. کروماتوگرافی تبادل یون
2.5. الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید سدیم دودیسیل سولفات (SDS)
2.6. محاسبه وزن مولکولی به وسیله فیلتراسیون ژل
2.7. آماده سازی جاذب برای مطالعه آزمایشگاهی
2.8. مشخصه یابی مواد
2.9. روند جذب سطحی
3. بحث و نتیجه گیری
3.1. تخلیص و مشخصه یابی آنزیم لاکاس از لاکتریوم وولوموس
3.2. مطالعه مشخصه یابی
3.2.1. FTIR
3.2.2. مطالعه SEM
3.2.3. مطالعه EDX
3.3. مطالعه جذب سطحی
3.3.1. تأثیر pH
3.3.2. تأثیر زمان تماس
3.3.3. تأثیر دما
3.3.4. تأثیر دوز جاذب
3.5. ترمودینامیک جذب سطحی
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Textile wastewater with the dye is released in various ways into the environment and it causes significant environmental problems. Due to the stability of modern dyes, conventional biological treatment methods for industrial wastewater are ineffective, resulting in an intensively colored discharge from the treatment facilities. Thus, there is a need for developing more effective treatment methods to eliminate dyes from the waste stream at its source. The most effective methods of dye removal from wastewater are adsorption and the use of enzymes. In this study, the removal of Reactive Black 5 (RB5) from aqueous solutions has been studied using silica fume (SF) waste material after its modification with laccase from Russulaceae (Lactarius volemus). Laccase was purified by using saturated precipitate (NH4)2SO4, DEAE-cellulose and immobilized on SF. Batch adsorption experiments have been performed as a function of pH, contact time, temperature, and adsorbent dosage. The optimum results were obtained at pH 9, contact time of 60 min, temperature of 30˚C, and an adsorbent dosage of 1 mg/mL. The isotherm studies showed that the adsorption experimental data were fitted well by Langmuir isotherm model. The adsorption capacity was found to be 322.58 mg/g. Thermodynamic parameters including the Gibbs free energy (DG), enthalpy (DH), and entropy (DS) changes indicated that the adsorption of RB5 onto laccase-modified SF was feasible, spontaneous, and endothermic. DH and DS were 1,185 kJ/mol and 4.104 J/mol K, respectively. These parameters indicated that the adsorption of RB5 onto laccase-modified SF was feasible, spontaneous, and endothermic. The results show that the laccase-modified SF can be used for the treatment of aqueous solutions as an alternative low-cost adsorbent.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده:
پساب نساجی رنگی از راه های مختلفی وارد محیط شده و سبب مشکلات مهم محیط زیستی می شود. به واسطه پایداری رنگ های مدرن، روش های تصفیه بیولوژیکی قدیمی و درنتیجه تخلیه زیاد رنگ از تجهیزات تصفیه برای پساب صنعتی بی تأثیر هست. بنابراین، نیاز به توسعه روش های مؤثر تصفیه برای حذف رنگ از پساب می باشد. مؤثرترین روش حذف رنگ از پساب جذب سطحی و کاربرد آنزیم ها می باشد. در این مطالعه، حذف رآکتیو بلک 5 (RB5) از محلول آبی با استفاده از پسماند میکروسیلیس(SF) پس از اصلاح با آنزیم لاکاس از روزالاکاس مطالعه شد. لاکاس با استفاده از رسوب اشباع شده (NH4)2SO4، DEAE -سلولز و صامت کردن روی میکروسیلیس خالص سازی شد. آزمایشات جذب سطحی ناپیوسته به صورت تابعی از pH، زمان تماس و میزان جاذب انجام شد. نتایج بهینه در pH 9 ، زمان تماس 60 دقیقه، دمای℃ 30 و دوز جاذب mg/g 1 بدست آمد. مطالعات ایزوترم نشان داد که داده های آزمایشگاهی با مدل ایزوترم لانگمویر به خوبی تطبیق دارد. ظرفیت جذب mg/g 58/322 بدست آمد. پارامترهای ترمودینامیکی شامل انرزی آزاد گیبس G∆، تغییرات آنتالپیH∆، و تغییرات آنتروپیS∆ نشان داد که جذب سطحی رآکتیو بلک 5 به کمک میکروسیلیس اصلاح شده با آنزیم لاکاس امکان پذیر، خودبخودی، و گرماگیر می باشد. H∆ و S∆ به ترتیب kJ/mol 1185 و J/mol K 104/4 بدست آمد. این پارامترها نشان داد که جذب سطحی رآکتیو بلک 5کمک میکروسیلیس اصلاح شده با آنزیم لاکاس امکان پذیر، خودبخودی، و گرماگیر می باشد. نتایج نشان داد که میکروسیلیس اصلاح شده با آنزیم لاکاس می تواند به عنوان یک جاذب کم¬هزینه برای تصفیه محلول های آبی به کار رود.

بدون دیدگاه