ترجمه مقاله دیسک بیولوژیکی چرخان برای تکنولوژی مناسب تصفیه خانه فاضلاب

ترجمه مقاله دیسک بیولوژیکی چرخان برای تکنولوژی مناسب تصفیه خانه فاضلاب
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استفاده از دیسک های بیولوژیکی چرخان برای تکنولوژی مناسب تصفیه خانه فاضلاب
عنوان انگلیسی
USE OF A ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR FOR APPROPRIATE TECHNOLOGY WASTEWATER TREATMENT
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5590
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی محیط زیست و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب، آلودگی محیط زیست، شیمی کاربردی و شیمی محیط زیست
کلمات کلیدی
BOD (نیاز به اکسیژن زیستی)، COD (نیاز به کربن زیستی)، مواد آلی، فاضلاب، بیوفیلم
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
2- توسعه مدل ریاضی
2.1 بیوفیلم ضخیم
3. نتایج و بحث
3.1 اثر بارگذاری هیدرولیکی
3.2 اثر بارگذاری آلی
نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Organic loading (weight per unit time per volume) is useful for the design of rotating biological contactors (RBC). The present study emphazes the significance of this control or design parameter, because it allows for the direct comparison of the RBC system‘s performance when operated under various circumstances and with different kinds of wastewater. The results of the paper prove that the COD removal in rotating biological contactor systems is a function of the organic loading rate. However, both the wastewater concentration and flow rate also influence the system’s efficiency, but their impact can be combined by the effects of organic loading. Most of the removal of the COD (40-85 % of the total removal, depending on the organic loading applied) occurs in the first stages of the system. There is a strong correlation between the organic loading and the concentration of suspended solids in the rotating biological contactor basin. At higher loadings higher concentrations are noted. At a loading of about (24 g/m2.d), the suspended solids were 225, 125, 35, and 25 mg/L in the first, second, third and fourth stages respectively. To achieve an effluent quality of (BOD < 25 mg/L, COD < 60 mg/L), the system must be operated at organic loadings of about (22 gBOD/m2.d and 65 gCOD/m2.d) respectively. For the nitrification process, the system must be designed to operate at an organic loading of about (10 g/m2.d) or less, and the reactor or basin volume should be designed to achieve a hydraulic loading of about (40 L/m2.d) or less.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بارگذاری آلی (وزن در هر واحد زمان در واحد حجم) برای طراحی دیسک‌های بیولوژیکی چرخان (RBC) مفید است. این تحقیق بر اهمیت این پارامتر طراحی یا کنترل تأکید می‌کند، زیرا آن امکان مقایسه مستقیم عملکرد سیستم دیسک‌های بیولوژیکی چرخان را هنگامی که تحت شرایط مختلف و با انواع مختلف ‌فاضلاب اداره می‌شود، فراهم می‌کند. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که حذف COD در دیسک‌های بیولوژیکی چرخان تابعی از نرخ بارگذاری آلی است. با این حال، هر دو عامل غلظت فاضلاب و میزان جریان نیز بازده سیستم را تحت تاثیر قرار میدهد، اما تاثیر آنها را می توان با اثرات بارگذاری آلی ترکیب کرد. بیشترین حذف COD (40-85٪ از کل حذف، بسته به اعمال بارگذاری آلی) در اولین مراحل سیستم رخ می دهد. یک ارتباط قوی بین بارگذاری آلی و غلظت مواد معلق در حوضه دیسک‌های بیولوژیکی چرخان وجود دارد. در بارگذاری‌های بالاتر، غلظت‌های بالاتری مشاهده می‌شود. در یک بارگذاری در حدود (24 گرم بر مترمربع در روز)، مواد معلق به ترتیب در مراحل اول، دوم، سوم و چهارم 225، 125، 35، و 25 میلی گرم بر لیتر بود. برای دستیابی به کیفیت پساب (BOD <25 میلی گرم بر لیتر، و COD <60 میلی گرم بر لیتر)، سیستم باید به ترتیب در بارگذاری‌های آلی در حدود (22 گرم بر مترمربع در روز BOD و گرم بر مترمربع در روز 65 COD) اداره شود. برای فرایند نیتریفیکاسیون، سیستم باید طوری طراحی شود که در یک بارگذاری آلی در حدود (10 گرم بر مترمربع در روز) یا کمتر عمل کند، و حجم راکتور و یا حوضه باید برای دستیابی به یک بارگذاری هیدرولیک در حدود (40 لیتر بر مترمربع در روز) یا کمتر طراحی شود.