مقالات ترجمه شده رشته سایبرنتیک پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سایبرنتیک پزشکی
ترجمه مقاله یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی در خدمت پزشکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی در خدمت پزشکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله آنالیز مبتنی بر داده از روند تحقیقات جهانی در تصویر پزشکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز مبتنی بر داده از روند تحقیقات جهانی در تصویر پزشکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله ابزار هوشمند پزشکی مبنی بر IoT - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ابزار هوشمند پزشکی مبنی بر IoT - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله دستگاه هوشمند پوشیدنی دستی برای سیستم تفسیر زبان اشاره - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دستگاه هوشمند پوشیدنی دستی برای سیستم تفسیر زبان اشاره - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تشخیص خودکار مبتنی بر اشعه ایکس و سی تی اسکن کووید-19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص خودکار مبتنی بر اشعه ایکس و سی تی اسکن کووید-19 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله یک مدل شبیه سازی برای مراکز تماس با خدمات پزشکی فوری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک مدل شبیه سازی برای مراکز تماس با خدمات پزشکی فوری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله شبکه های عصبی پیچشی برای تقسیم بندی تومور مغزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبکه های عصبی پیچشی برای تقسیم بندی تومور مغزی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تکنیک یادگیری عمیق براساس اختلاط دو روش S-Mask R-CNN و Inception-v3 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تکنیک یادگیری عمیق براساس اختلاط دو روش S-Mask R-CNN و Inception-v3 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مدلسازی چند مقیاسی جریان خون کرونری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدلسازی چند مقیاسی جریان خون کرونری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله یک محیط مجازی و مدل چشم برای شبیه سازی عمل جراحی - نشریه ACM

ترجمه مقاله یک محیط مجازی و مدل چشم برای شبیه سازی عمل جراحی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تاثیر درمان از راه دور برای جراحی های بشر دوستانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر درمان از راه دور برای جراحی های بشر دوستانه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12