مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات

لیست مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات
ترجمه مقاله تئوری داده بنیاد

ترجمه مقاله تئوری داده بنیاد

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله مدل نظریه صف مورد استفاده برای حل مسئله صف در بانکها

ترجمه مقاله مدل نظریه صف مورد استفاده برای حل مسئله صف در بانکها

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ساخت سوالات تحقیقی در مدیریت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساخت سوالات تحقیقی در مدیریت پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ظهور تولید افزایشی در مقیاس جهانی در طول بحران ۲۰۱۹-nCoV - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ظهور تولید افزایشی در مقیاس جهانی در طول بحران ۲۰۱۹-nCoV - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نظریه سازمانی محاسباتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظریه سازمانی محاسباتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مراکز تحقیقاتی چند نهادی: چالش های برنامه ریزی و مدیریت

ترجمه مقاله مراکز تحقیقاتی چند نهادی: چالش های برنامه ریزی و مدیریت

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ماهیت تحقیقات آینده نگری راهبردی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ماهیت تحقیقات آینده نگری راهبردی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله مصاحبه گروه تمرکز به عنوان ابزاری برای پژوهش کیفی

ترجمه مقاله مصاحبه گروه تمرکز به عنوان ابزاری برای پژوهش کیفی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مشارکت حسابداران مدیریت در تغییر فرآیند عملیاتی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مشارکت حسابداران مدیریت در تغییر فرآیند عملیاتی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله روشی بر مصاحبه پدیده شناسی - نشریه Sage

ترجمه مقاله روشی بر مصاحبه پدیده شناسی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله صدور مجوز فن آوری استراتژیک در یک زنجیره تامین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله صدور مجوز فن آوری استراتژیک در یک زنجیره تامین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله بهینه سازی پورتفولیوی میانگین-VaR (ارزش-در-ریسک)- نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی پورتفولیوی میانگین-VaR (ارزش-در-ریسک)- نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 40
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله طرح های روش ترکیبی کیفی متمایز و پیوسته - نشریه Sage

ترجمه مقاله طرح های روش ترکیبی کیفی متمایز و پیوسته - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21