مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران گرایش زلزله

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران گرایش زلزله
ترجمه مقاله بررسی تحلیلی بر روی رفتار پیوند رابط CFRP-فولاد ضد زنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی تحلیلی بر روی رفتار پیوند رابط CFRP-فولاد ضد زنگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله روش جدید آنالیز خرابی پیشرونده قاب های فولادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جدید آنالیز خرابی پیشرونده قاب های فولادی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله تحقیق تحلیلی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده معکوس - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحقیق تحلیلی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده معکوس - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله رفتارهای لرزه ای سیستم خاک- تونل تاسیسات عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتارهای لرزه ای سیستم خاک- تونل تاسیسات عمومی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله آنالیز دینامیکی دستگاه ها با یک درجه آزادی(DYANAS) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز دینامیکی دستگاه ها با یک درجه آزادی(DYANAS) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله رفتار لرزه ای بازده دیواره های طره ای - نشریه icevirtuallibrary

ترجمه مقاله رفتار لرزه ای بازده دیواره های طره ای - نشریه icevirtuallibrary

  • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 29